Výrobci

Reklama

Všeobecné obchodní podmínky

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu hudebniskolka.cz a vzájemné vztahy mezi kupujícím a prodávajícím, se řítí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění a přiměřeně též těmito obchodními podmínkami.

Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.

 

2) VYMEZENÍ POJMŮ

Prodávající:  Ing. Dana Kubátová, Hybešova 800/25,Vyškov 68201 IČ 76087727

Kupující: Fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční nákup prostřednictvím internetového obchodu HudebniSkolka.Cz

3) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku v internetovém obchodě www.hudebniskolka.cz nebo telefonicky 605435249 .

Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká  prodávajímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu www.hudebniskolka.cz

Provozovatel průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu  tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu, je provozovatel povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit a okamžikem tohoto oznámení se objednávka předmětného zboží považuje za zaniklou, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak.

Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu.

Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž dodávaného zboží.

Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu  jeho popis, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů či jiných smluvních subjektů a průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost odstranit jakmile se o nich dozví.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

 

V naší nabídce naleznete pouze originální hudební nástroje. Nejedná se o hračky pro děti!!

Malé děti nenechávejte s nástroji bez dozoru. Při jejich rozbití by mohlo dojít k spolknutí malých součástí.

4)POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Po přijetí Vaší objednávky obdžíte email potvrzující přijetí objednávky.

Následně budete informování o odeslání zboží.

V případě, že zboží není skladem, zašleme vám email s termínem dostupnosti zboží. V tomto případě máte právo objednávku stornovat do dvou dnů způsobem uvedným v bodě 5.

5 )ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 1 hodiny zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služeb.


6) BALNÉ, POŠTOVNÉ A ÚHRADA ZBOŽÍ

V případě nákupu zboží nad 5000,- poštovné a balné zákazník nehradí.

Zboží Vám bude doručeno PPL, a to do dvou pracovních dnů po potvrzení objednávky, pokud je skladem.

Cena poštovného činí 136 Kč včetně DPH.


7) DODACÍ LHŮTA

Zboží je doručováno v pracovní dny, 8:00-18:00, přesný výběr hodiny dodání není bohužel možný. Pokud zboží skladem není, záleží pouze na našem dodavateli, v jak krátkém časovém horizontu je nám schopen zboží dodat. Lhůty našich dodavatelů jsou rozdílné. Zpravidla to bývá od 2-10 dnů od převzetí Vaší objednávky.

Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím je vždy pojištěna a obsahuje daňový doklad. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození s dopravcem, který je povinen nahradit tuto škodu dodavateli a prodávající je následně povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.


8) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY - VRÁCENÍ A VÝMĚNA ZBOŽÍ

Plně v souladu se zákonem č. 367/2000 Sb.

Při vrácení zboží do 14 dnů vrátíme peníze nebo vyměníme za jiné zboží dle Vašeho přání. 

Podmínky pro vrácení zboží:

- Zboží je nutné vrátit do 14 dnů od jeho dodání.
- Zboží musí být kompletní, nepoužívané a nepoškozené a opatřené původními návody (pokud u daného zboží byly - tak aby bylo možno toto zboží dále nabízet jako nové).
- S kopií dokladu o koupi (faktura).
- Zboží zašlete na

Audioworks, Lafayettova 41/12, Olomouc 772 00

Zboží které bude na naši adresu zasláno na dobírku, nebude vyzvednuto a bude vráceno zpět odesilateli.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet, nebo složenkou na Vaši adresu nejpozději do 30 kalendářních dnů.

Při výměně zboží Vám budou zaslány po přijetí a kontrole zboží platební údaje pro uhrazení rozdílu ceny, případně bude vrácen přeplatek na Vámi uvedený účet nebo složenkou nejpozději do 30 kalendářních dnů.

 

9) REKLAMACE A ZÁRUKA

Při zjištění závady vyplňte prosím tento reklamační formulář a reklamované zboží spolu s vyplněným formulářem a kopií faktury/dokladu o koupi zboží pošlete na adresu

Audioworks,Lafayettova 41/12,Olomouc 772 00

 

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím. 

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené jejím obvyklým užíváním. Kratší životnost výrobku vzhledem k uvedenému opotřebení věci způsobeném jejím obvyklým užíváním nelze tedy považovat za vadu, k čemuž bude přihlédnuto při případné reklamaci.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.

Na zboží je poskytována záruka po dobu 24 měsíců od prodeje koncovému spotřebiteli. Záruka platí pro prvního majitele koupené věci a je nepřenosná.


Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli.

 

10) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zavazujeme se, že  data, která nám postkytnete, budeme chránit proti zneužití. Vaše data budou zabezpečena a použita pouze při naší vzájemné komunikaci. Neposkytneme je žádné třetí osobě.

Veškeré osobní údaje sdělené na HudebniSkolka.cz jsou spravovány v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Máte právo zažádat o vymazání svých osobních údajů z databáze HudebniSkolka.cz. Žádost se provádí písemnou formou. Zavazujeme se k jejímu vyřízení během tří pracovních dnů ode dne doručení žádosti.

Zákony a předpisy:

- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Hledat

Novinky

No new products at this time

Reklama